SNMember IdNameAddress
101 -00000101Shiv Sundar ShahSiraha-06, Ganesh chowk