SN Member Id Name Address
1 04 -00000101 Prakash Bhatt Rauleshwar-6, Rauleshwar
2 04 -00000102 Hikmat Singh Dhami Rauleshwar-7, Baitadi, Rauleshwar
3 04 -00000103 Binod Kumar Ojha Dasarathchanda-1, Baas
4 04 -00000104 Jagadish Pant Nagaujun-9, Nagarjun
5 04 -00000105 Lokendra Singh Bhandari Rim-2, Kulbato
6 04 -00000106 Bashu Dev Bhatt Shree Kedar-3, Kham Tole
7 04 -00000107 Bikram Singh Pujara Durgabhawani-04, Khataidi
8 04 -00000108 Bashu Dev Bhatt Shree Kedar-3, Khamtola
9 04 -00000109 Padam Singh Bisht Dashrath Chand-10, Barakot
10 04 -00000110 Nirmala Thapa Patan-09, Dawn
11 04 -00000111 karan Bahadur Dhami Purchaudi -3, Jogeuda
12 04 -00000112 Mahesh Singh Saud Shivanath-2, Khal kalara
13 04 -00000113 Birendra Prasad Bhattarai Sakar-3, Thadadana