SNMember IdNameAddress
109 -00000101 Pawan PokhrelBabai Municipality-01, Mahendra Highway
209 -00000102Laxman ChaudharyDhadhawar-4, Gumusta
309 -00000103Sagar PariyarRajapur-7, Shankarpur