SN Member Id Name Address
1 11-00000101 Dr. Sanjay Suwal Bhojpur-1, Kathmandu, Bhojpur
2 11-00000102 Bharipurna Rai Pauwadungma-2, Khesang
3 11-00000103 Anxiring Eke Khapa Sherpa Bhojpur Sadananda-5, Sangrang
4 11-00000104 Shuvas Adhikari Salpa silichho-3, Chaukidanda
5 11-00000105 Bibas Rai Bhojpur-11, Amtek
6 11-00000106 Shyam Pradhan NA-4, Dawa
7 11-00000107 Tirtha Raj Nepal Dhodlekhani-5, Katunje