SNMember IdNameAddress
111-00000101Dr. Sanjay SuwalBhojpur-1, Kathmandu, Bhojpur
211-00000102Bharipurna RaiPauwadungma-2, Khesang
311-00000103Anxiring Eke Khapa SherpaBhojpur Sadananda-5, Sangrang