SNMember IdNameAddress
115-00000101Maheshwor AcharyaTulsipur-06, Aone Tole
215-00000102Prabesh BasnetVDC-06, Mathura
315-00000103Nab Raj GhimireTulsipur-3, Hatemalo Tol
415-00000104Jon Light MaharaTulsipur-8, Kasturi
515-00000105Shreedhar Shree AdhikariGadhawa-6, Balapur