SNMember IdNameAddress
121-00000101Yagya Bahadur BudhaMajhphal-8, Thargaun
221-00000102Prakash ShahiNarku-03, Narku