SN Member Id Name Address
1 21-00000101 Yagya Bahadur Budha Majhphal-8, Thargaun
2 21-00000102 Prakash Shahi Narku-03, Narku