SNMember IdNameAddress
159-00000101Tek Bahadur RokaKhalanga-8, Ratmata
259-00000102Sajan GiriChaurjahari-1, Nakhira