SN Member Id Name Address
1 61-00000101 Prem Prakash Oli Bagchaur-6, Chaulabot
2 61-00000102 Bhim Prakash Oli Bagchaur-6, Chaulabot
3 61-00000103 Kishor Chand Bagchaur-Bagchaur, Bagchaur
4 61-00000104 Dipesh Basnet Bagchaur-6, Bagchaur
5 61-00000105 Tej Kumari Thapa Bangad Kupinde-6, Lampata
6 61-00000106 Sagar Sahu Dhanbang-2, Mulpani
7 61-00000107 Prashant Chalaune Chande-2, Kulapari
8 61-00000108 Arjun Shahi Kumakh-5, Timile
9 61-00000109 Dal Bahadur Oli Bagchaur-11, Baphukhola
10 61-00000110 Khim Bahadur Oli Bagchaur-6, Kotbara