SNMember IdNameAddress
161-00000101Prem Prakash OliBagchaur-6, Chaulabot
261-00000102Bhim Prakash OliBagchaur-6, Chaulabot
361-00000103Kishor ChandBagchaur-Bagchaur, Bagchaur
461-00000104Dipesh BasnetBagchaur-6, Bagchaur
561-00000105Tej Kumari ThapaBangad Kupinde-6, Lampata
661-00000106Sagar SahuDhanbang-2, Mulpani
761-00000107Prashant ChalauneChande-2, Kulapari
861-00000108Arjun ShahiKumakh-5, Timile
961-00000109Dal Bahadur OliBagchaur-11, Baphukhola
1061-00000110Khim Bahadur OliBagchaur-6, Kotbara